ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว5022  หนังสือลงวันที่: 30/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/11/2566

  การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว5008  หนังสือลงวันที่: 30/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/11/2566

  การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.2/ว4999  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/11/2566

  การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว5003  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว5000  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21)  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: -  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.7/ว4961  หนังสือลงวันที่: 28/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว4967  หนังสือลงวันที่: 28/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว4998  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  

หน่วยงาน : สล.  เลขที่หนังสือ: -  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.2/ว4996  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว4993  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว4966  หนังสือลงวันที่: 28/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.2/ว4974  หนังสือลงวันที่: 28/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว4968  หนังสือลงวันที่: 28/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/11/2566

  แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว4962  หนังสือลงวันที่: 28/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/11/2566

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/16936-17002  หนังสือลงวันที่: 27/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/11/2566

  ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.3/ว4951  หนังสือลงวันที่: 27/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/11/2566

  แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว4963  หนังสือลงวันที่: 28/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/11/2566

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/17139  หนังสือลงวันที่: 28/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/11/2566

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว4947  หนังสือลงวันที่: 27/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/11/2566

  ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว4942  หนังสือลงวันที่: 27/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/11/2566

  โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว4948  หนังสือลงวันที่: 27/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/11/2566